Monday, 12 December 2011

Kata Hubung

 

Penggunaan video ini dapat membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan Kata hubung di samping menjimatkan masa guru untuk memberi nota dan penerangan. Namun guru hendaklah memantau penggunaan video.  Kaedah ini boleh digunakan dalam membantu murid memahami maksud dan penggunaan Kata hubung.

Contoh RPH Bahasa melayu tahun 3   RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Mata pelajaran             : Bahasa Melayu
Tahun                          : 3
Bilangan Murid           : 30 orang
Tema                           : Mari Bersukan
Tajuk                           : Sukan Permainan
Tarikh                          : 4 Mei 2011
Masa                            : 9.15 pagi – 9.45 pagi (30 Minit)
Objektif                       : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1.      Memberikan maklumat tentang sukan permainan berdasarkan gambar.
2.      Menyenaraikan lima kata kerja yang terdapat dalam bahan rangsangan.
3.      Membina lima ayat tunggal yang mengandungi kata kerja.
4.      Membaca ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Hasil pembelajaran      :
Fokus Utama:

Mendengar dan Bertutur
3.1       Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa , ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

            Aras 3  (i) Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.

Menulis
8.1       Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Aras 1 (i) Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang        
                 cantik.

Fokus Sampingan:
Membaca
5.1       Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi    
                berdasarkan tanda baca.

Kemahiran Bahasa      :           Kemahiran mendengar, bertutur, menulis dan membaca
Sistem Bahasa             :           Kata kerja
Ilmu                             :           Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Nilai                            :           kerjasama, berani dan toleransi
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)
Kemahiran Berfikir     : Banding beza, menghubung kait,    
Kemahiran Belajar      : Menerima maklumat, menjana idea dan melaporkan
Kecerdasan Pelbagai   : Intrapersonal, interpersonal dan emosi
Pengetahuan Sedia Ada          : Murid biasa melihat dan bermain sukan permainan
BBB                                        : Kad gambar, kad imbasan, lembaran kerja, alat tulis

Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Permulaan/
Mencungkil idea
(5 minit)

Murid ditayangkan beberapa gambar alatan sukan permainan.
(rujuk lampiran 1)

Soalan :
1.      Apakah nama alatan sukan ini?
Jawapan :
       Bola sepak,  
       bola jaring,
      
       bola rakbi,
       bola takraw,
       bola golf,
       jersi, raket
       badminton,
       raket tenis dan
       bola tenis,
       kayu hoki, bib
       bola jaring,
       tiang gol bola
       sepak dan
       tiang gol bola 
       jaring.


1.  Bersoal jawab
     dengan murid untuk
     mengetahui  
     pengetahuan sedia
     ada murid dan
     mencungkil idea
     murid tentang alatan
     sukan permainan.

2. Guru menjelaskan
    tujuan aktiviti dan  
    tajuk pengajaran
    yang akan diajar.1. Murid  memberi
    respons dan
    menyatakan nama  
    alatan sukan
    permainan yang
    mereka ketahui.Strategi/
Teknik:
Menyoal seluruh kelas menggunakan kad gambar.

KB:
Menghubung kait,

BCB:

memerhati dengan aktif

Menstruktur/ Menstruktur semula
(10 minit)

Paparan gambar sukan permainan
(rujuk lampiran 2)

Soalan:
     1.  Apakah
          nama
          permainan 
          ini?

Jawapan :
     Permainan bola
     sepak, bola
     jaring, bola
     tampar, rakbi,
     badminton,
     takraw, hoki.

     2.  Adakah ini
          permainan
          padang atau
          permainan
          gelanggang?


Jawapan:
     Permainan
     padang dan 
     Permainan   
     gelanggang

Contoh
Kata kerja:
-  menendang,
   berlari,
   menyepak,
   mengelecek,
   memukul,
   menampar,
   membaling,
   melontar,
   melompat,
   menangkap,
   menyambut,
   memegang.


1. Guru memaparkan
    tujuh keping gambar    
    sukan permainan.

2. Guru  mengemukakan
    soalan kepada murid
    berkaitan dengan
    gambar tersebut.

3. Murid duduk dalam
    kumpulan dan  
    memilih satu gambar
    sukan permainan.

4.  Guru mengedarkan
     kad imbasan dan pen
     marker.  Dalam
     kumpulan  murid
     berbincang tentang
     sukan permainan
     yang terdapat dalam
     gambar dan
     mengenal pasti kata
    

     kerja yang dapat
     dikaitkan dengan
     gambar.
  
5.  Guru membantu dan
     membimbing murid.


1. Murid
    memerhatikan
    gambar dengan
    teliti.

2.  Murid menjawab
     secara lisan.


3. Murid berada
    dalam kumpulan
    dan memilih satu
    gambar.

4. Murid berbincang
    dalam kumpulan.
    Mengenal pasti
    dan menulis kata 
    kerja yang dapat
    dikaitkan dengan
    gambar .

Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa, bekerjasama

Strategi:
Perbincangan kumpulan

Sumber pengajaran: Kad gambar, kad imbasanKB: menghubungkaitkan, menjana idea

BCB:
Memproses maklumat dan melaporkan maklumat.

KP:
intrapersonal, interpersonal,
visual, verbal – linguistik

Aplikasi Idea
(10 minit)

Melakukan tugasan mengikut kumpulan.

1.  Kumpulan 1
     membina ayat.
2.  kumpulan 2
     mengisi tempat
     kosong.
3.  kumpulan 3
     memadankan  
     perkataan
     dengan gambar

1. Guru membahagikan
    murid kepada tiga
    kumpulan.
Kumpulan 1:
    Murid Cemerlang
Kumpulan 2:
    Murid sederhana
Kumpulan 3:
    Murid pemulihan

2.  Kumpulan 1 diminta
     membina lima ayat
     yang mengandungi
     kata kerja

3.  Kumpulan 2 diminta
     mengisi tempat
   
     kosong dengan
     perkataan yang
     diberi.

4.  Kumpulan 3 diminta
     memadankan
     perkataan dengan
     gambar yang diberi.


5.  Guru memantau kerja
     murid dan memberi
     pujian.


1.  Murid melakukan
     tugasan mengikut 
     kumpulan masing-
     masing.

 Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas


BCB: mengumpul,
memproses,
mencatat .

KB: menjana idea,
Menghubung kait

KP:
intrapersonal, interpersonal,

visual, verbal – linguistik

Nilai: bekerjasama,
menghargai.
Refleksi/
Penutup
(5 minit)

Rumusan  pengajaran yang telah diajar dan penerapan nilai.

Memberi pujian dan motivasi.

 1. Guru menyuruh
     seorang murid
     daripada setiap
     kumpulan untuk
     membacakan ayat
     serta hasil yang telah
     lengkap.

2.  Guru bertanya
     kepada murid apa
     yang telah dipelajari
     pada hari ini.

3. Guru membuat 
     rumusan isi
     pengajaran dan
     pembelajaran serta
     penerapan nilai.


1. Wakil setiap
     kumpulan
     membacakan ayat
     serta hasil yang
     telah lengkap.

2. Murid mengaitkan
     semula apa yang
     telah dipelajari

3.  Murid digalakkan
     supaya  
     mengumpul
     maklumat
     tambahan daripada
     bahan – bahan lain
     bagi   
     menambah
     pengetahuan.
   
Murid – murid juga menyatakan nilai – nilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut.

Nilai: Berani, bertanggung-jawab